OpenLoad

OpenLoad

Pelle Johnsen – Open Source – Android Windows
OpenLoad is a tool for load-testing Web
applications. It aims to be easy to use and
providing near real-time performance measurements
of the application under test. This is particulary
useful when you are doing optimization as you can
see the impact of your changes almost immediately.

Tổng quan

OpenLoad là một Open Source phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Pelle Johnsen.

Phiên bản mới nhất của OpenLoad hiện thời không rõ. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 16/10/2009.

OpenLoad đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/Windows.

OpenLoad Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho OpenLoad!

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.